Nansensgade

Den katolsk apostoliske menighed


Den katolsk apostoliske menighed i København blev oprettet i 1861 og havde i de første 10 år til huse i lejede lokaler i den indre by.

I det følgende vil vi til almindelig oplysning for den nysgerrige ridse lidt af dette kirkesamfunds særlige historie op. "Den katolsk apostoliske Kirke" har sin oprindelse i England. Tiden efter Napoleonskrigene var en dramatisk og bevæget tid. Til vejledning og trøst i denne periode granskedes de bibelske skrifter flittigt, i vort eget land førte det for Grundtvig frem til hans vækkelse og senere "kirkelige anskuelse" fra 1825.

I England samledes bl.a. en mindre kreds omkring en godsejer og bankier Henry Drummond, hvis herresæde skulle komme til at: spille en afgørende rolle i århundredets kirkehistorie, for det var udfra dette sted og dens personkreds at "Den katolsk apostoliske Kirke" blev til.

Personkredsen omkring Henry Drummond oplevede en genoplivelse af de mere ekstatiske fænomener fra aposteltidens dage som de findes beskrevet i det Nye Testamente. Det afgørende højdepunkt blev en oplevelse af 12 nye apostles kaldelse og udnævnelse efter modtagne profetier i Drummonds kreds. Dette fandt sted i årene 1832-1835. Den 14. juli 1835 fik de 12 apostle deres kaldelse og udnævnelse stadfæstet ved en særlig indvielse og de udgjorde fra den dag reelt lederskabet af en kirkedannelse, som fra begyndelsen opfattede sig selv som et resultat af Guds frelseshandling for at frelse den hele samlede kristenhed. Det var overbevisningen hos de 12 og kredsen omkring dem, at disse 12 apostle var kaldet af Gud selv for at forberede og samle alle kristne kirker for at møde Kristus, som stod i begreb med at komme igen i allernærmeste fremtid.

Overbevisningen om Jesu umiddelbart forestående genkomst og et omfattende embedshierarki var karakteristiske træk for kirkebevægelsen. Det var den oprindelige overbevisning at Kristi genkomst ville ske i de 12 nye apostles levetid, men det skete ikke. Siden den sidste af disse 12 apostle døde i 1901 er der ikke udnævnt nogen til erstatning for de oprindelig udpegede og udvalgte fra 1832-35. Til forskel fra næsten alle selvstændige kirkedannelser, hvis historie begynder i det bevægede i 9. århundrede, er "Den katolsk apostoliske Kirke" blottet for agressioner over for de gamle kristne kirker, som man netop ønskede at forene på et nyt apostolisk fælles grundlag, hvorfor man også i lære, moral og guds tjenesteliv har væsentlig større fælles træk med den gamle katolske kirke end med den protestantiske kirke.

"Den katolsk apostoliske Kirke" begyndte sin udbredelse i Danmark efter 1861, hvor den første menighed blev grundlagt. Hovedkirken i Vor Frue sogn på hjørnet af Nørre Søgade og Gyldenløvesgade blev indviet 1871. Allerede efter 1901 standsede et egentlig missionerende arbejde, og i troskab mod de oprindelige nye apostles forkyndelse af Jesu nært forestående genkomst levede og lever dette lille kirkesamfund videre uden udadrettet virksomhed, alene bundet i en kompromisløs afventen af Jesu genkomst.


© Copyright 2001-2013 Alle rettigheder forbeholdes - Nansensgaden.dk